Používaním stránky Little.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť vám lepšie služby. Schovať

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fitmee s.r.o. pre e-shop na internetovej stránke www.little.sk

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydala spoločnosť Fitmee s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 1835/32, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 47 435 895, DIČ: 2023897128, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60575/L, e-mail: info@little.sk, telefón: +421 919 210 270 (ďalej len „Fitmee“) výlučne pre e-shop na internetovej stránke www.little.sk (ďalej len „e-shop“). Tieto VOP sa vydávajú za účelom definovania pojmov a úpravy práv  a povinnosti medzi spoločnosťou Fitmee ako predávajúcim a kupujúcimi. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou Fitmee a kupujúcim v prípade, ak príde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu prostredníctvom e-shopu a ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky alebo kdekoľvek v rámci členských krajín Európskej únie.

I.Základné definície a pojmy

1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „kupujúci“), ktorá v súlade s týmito VOP doručí objednávku tovaru vo forme elektronického formuláru (ďalej len „objednávka“) spoločnosti Fitmee. Objednávku tovaru je možné doručiť najmä prostredníctvom e-shopu.

2. Objednávka tovaru realizovaná fyzickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým kupujúci - fyzická osoba nie podnikateľ (ďalej len „Spotrebiteľ“) vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Fitmee na e-shope za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 52 v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) , zmluvy o dielo v zmysle ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom spoločnosťou Fitmee, Spotrebiteľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Fimee na základe zmluvy uzavretej na diaľku v súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“).

3. Objednávka tovaru realizovaná právnickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým kupujúci - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (ďalej len „Objednávateľ“) vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Fitmee na e-shope za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom spoločnosťou Fitmee, Objednávateľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou Fitmee na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä podľa ust. § 269 ods. 2, § 409 a § 536 zákona č. 513/1991 Zb.  

4. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou Fitmee na e-shope s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla, popisu tovaru, dostupnosti na sklade, aktuálnej ceny.

5. Objednávka tovaru obsahuje nasledovné údaje:

a) meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, emailovú adresa, telefón na ktorom je Spotrebiteľ zastihnuteľný;
b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu doručenia tovaru, emailovú adresu, telefón na ktorom je Objednávateľ zastihnuteľný;
c) hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru,
d) celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
e) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho;
f) bankové spojenie a číslo účtu spoločnosti Fitmee;
g) spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar;
h) spôsob dodania a doručenia tovaru;
i) informácie o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy;
j) informácie o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.; ak nie je dohodnuté inak.

II. Registrácia

1. Prvotná registrácia Objednávateľa, ako aj súhlas Objednávateľ s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.

2. Registráciu vykoná spoločnosť Fitmee bezodkladne po splnení vyššie uvedených podmienok zo strany Objednávateľa. Pri registrácii Objednávateľ potvrdí aj oboznámenie sa s VOP a ich prevzatie v elektronickej forme.

3. Vyššie uvedená povinnosť k registrácii a vyjadrenie súhlasu s VOP sa nevzťahuje na Spotrebiteľa a je len na vôli Spotrebiteľa, či príjme úpravu VOP.

III. Objednávka a jej odmietnutie

1. Objednávka sa doručuje telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www.little.sk alebo iným spôsobom určeným pre e-shop.

2. Doručením objednávky spoločnosti Fitmee kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného na e-shope spoločnosti Fitmee.

3. Spoločnosť Fitmee je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.

4. Spoločnosť Fitmee je taktiež oprávnená odmietnuť objednávku pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti Fitmee splatné ku dňu vystavenia objednávky, prípadne ak by kupujúci plnením objednávky prekročil svoj kreditný rámec určený spoločnosťou Fitmee.

5. Spoločnosť Fitmee informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky do 7 dní odo dňa doručenia objednávky.

6. Spoločnosť Fitmee sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň akceptácie objednávky. Taktiež dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar podľa komodity alebo značky.

7. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať v stanovenom čase a mieste, skontrolovať neporušenosť obalov a uhradiť za tovar cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň akceptácie objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme na základe objednávky, spoločnosť Fitmee si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

8. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, aj napriek tomu, že tovar sa vrátil spoločnosti Fitmee ako nedoručený, kupujúci je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

IV. Dodanie tovaru

1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Termín doručenia je informatívny a o presnom dátume doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

2. Dodacia lehota pri platbe bankovým prevodom sa začína odo dňa pripísania peňažnej čiastky na účet spoločnosti Fitmee. V prípade platby v hotovosti, ihneď po potvrdení akceptácie objednávky. Dodacia lehota na tovar je v dĺžke dvoch (2) týždňov, vo výnimočných prípadoch, t.j. Vianoc, celozávodnej dovolenky a atypických výrobkov až štyroch (4) týždňov.

3. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania (adresu doručenia).

4. Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo alebo adresa bydliska kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pri doručení objednávky spoločnosť Fitmee. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo emailom informovať spoločnosť Fitmee o zmene adresy miesta dodania.

5. Spoločnosť Fitmee si svoj záväzok dodať tovar riadne a včas splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Spoločnosť Fitmee môže plniť svoj záväzok voči Spotrebiteľovi aj čiastočne, ak Spotrebiteľ s čiastočným plnením vyjadrí súhlas. V prípade Objednávateľa je čiastočné plnenie záväzku prípustné a Objednávateľ nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že spoločnosť Fitmee nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad), o tejto skutočnosti bude kupujúci vhodným spôsobom informovaný. Ak spoločnosť Fitmee nesplní svoj záväzok, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, bezodkladne o tom informuje Spotrebiteľa a do 14 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa spoločnosť Fitmee a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

6. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste určenom pre potreby spoločnosti Fitmee. Podľa možnosti Objednávateľ doplní podpis odtlačkom firemnej pečiatky. Kupujúci plne zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou.

7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa vystavenej faktúry. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

8. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o spoločnosti Fitmee ako o dodávateľovi/predajcovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (produktové čísla, názvy tovaru, dodané množstvá). V spodnej časti dodacieho listu je rekapitulácia dodávky. Do spodnej časti (do dodacieho listu určeného pre spoločnosť Fitmee) sa potvrdzuje prevzatie tovaru oprávnenou osobou kupujúceho. Toto ustanovenie sa aplikuje iba v prípade , ak nie je možné použiť elektronickú evidenciu dodania tovaru.

9. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru. Spôsob dopravy si má kupujúci možnosť vybrať v procese objednávky. Cena dopravy sa kalkuluje individuálne, pričom s cenou za dopravu bude kupujúci oboznámený pri objednávke. Doprava tovaru prebieha len na území Slovenskej republiky a v rámci v rámci členských krajín Európskej únie, ak výrobca tovaru neurčí inak. Doprava tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa dojednáva individuálne podľa dostupnosti tejto funkcie na e-shope.

10. Spoločnosť Fitmee nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnutými kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu. Akékoľvek zistené nedostatky a poškodenia uvedie do dodacieho (resp. preberacieho) listu dopravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, má kupujúci právo zásielku odmietnuť prevziať, pričom dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru, čím automaticky začína reklamačné konanie. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky dopravcu.

11. Spoločnosť Fitmee poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu viacerými spôsobmi, a to nasledovne:

a) Dovoz na určenú adresu

Tovar je dodaný kupujúcemu na ním vybranú adresu prostredníctvom rozvozu spoločnosti Fitmee. Kupujúci je o preprave a cene informovaný vopred a to e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany kupujúceho.

b) Kuriérom (resp. logistickou firmou)

Pri dovoze kuriérom, logistickou firmou alebo zásielkovou službou (ďalej spoločne len „prepravca“) je kupujúci o presnom čase dodania a cene informovaný vopred emailom alebo telefonicky. Ceny dovozu sú určené vopred a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady prepravcu spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany kupujúceho. Ak spoločnosť Fitmee doručuje tovar prostredníctvom prepravcu, kupujúci dáva predávajúcemu právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresu doručenia a telefón).

12. Po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď bola objednávka (tovar) zhotovená a odmietnutá kupujúcim prevziať je spoločnosť Fitmee oprávnená s objednávkou (vecou) voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí objednávku (tovar) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má spoločnosť Fitmee právo uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody a náklady spojené s uskladnením neprevzatej objednávky (tovaru).

13. Pokiaľ doba skladovania objednávky (veci) presiahne dobu šiestich (6) mesiacov, zaniká právo kupujúceho na odber tovaru alebo jeho náhradu.

V. Ceny tovaru a platba za dodaný tovar

1. Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Cena tovaru v objednávke nezahŕňa montáž alebo akúkoľvek formu inštalácie tovaru.

2. Spoločnosť Fitmee si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. O zmene ceny tovaru informuje spoločnosť Fitmee vydaním alebo aktualizovaním nového cenníka (cien) na e-shope. Na zmenu ceny tovaru je možné sa informovať aj v spoločnosti Fitmee. Dňom vydania alebo aktualizácie nového aktuálneho cenníka (cien) nastáva účinnosť, t.j. záväznosť ceny uvedenej na e-shope.

3. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou Fitmee na základe objednávky po vzniku povinnosti poskytnúť zmluvné plnenie.

4. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou Fitmee ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena (vrátane príslušnej dane, napr. DPH) pripísaná na účet spoločnosti Fitmee. Štandardný termín splatnosti je päť (5) dní od prijatia objednávky spoločnosťou Fitmee, pokiaľ nie je dohodnuté inak prostredníctvom platobnej brány e-shopu.

5. Platba za tovar je možná:

a) platobnou kartou – PayPal, CardPay (ak je táto služba dostupná)

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom platby je platba on-line platobnými kartami Visa a MasterCard prostredníctvom systému PayPal alebo CardPay. Platobné operácie sú veľmi bezpečné, nakoľko platba na internete je okamžite presmerovaná a preverená u banky, ktorá kartu vydala. Spoločnosť Fitmee nemá prístup k privátnym dátam kupujúceho. Spoločnosť Fitmee dostane iba zabezpečenou cestou potvrdenie o platbe a na jeho základe bude objednávka ihneď akceptovaná. Spoločnosť Fitmee si za platbu platobnou kartou (VISA, MasterCard) účtuje manipulačný poplatok 0.0% z výšky objednávky.

b) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho

Objednávku možno zaplatiť prevodom z bankového účtu kupujúceho na bankový účet spoločnosti Fitmee alebo platobným príkazom na pobočke banky alebo na pošte. V prípade takejto platby bude objednávka akceptovaná po tom, ako bude platba kupujúceho pripísaná na účet Fitmee. V prípade inej banky ako je banka Predávajúceho, môže táto platba trvať aj niekoľko dní. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobným príkazom, číslo účtu pod IBAN: SK34 8330 0000 0020 0049 4695, vedený v Fio banka, a.s., variabilný symbol je číslo objednávky. Ak bude uvedený nesprávny variabilný symbol, predlžuje sa termín dodania o sedem (7) pracovných dní. Pri takejto forme platby bude tovar v objednávke rezervovaný po dobu piatich (5) pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do piatich (5) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.

c) platba dobierkou

Zásielka na dobierku (ďalej len „Dobierka“) je vec alebo súbor vecí, ktoré prevzal dopravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je dopravca povinný na základe pokynov spoločnosti Fitmee vybrať od príjemcu zásielky príslušný finančný obnos. Tento finančný obnos je pohľadávkou spoločnosti Fitmee voči dopravcovi a dopravca ho poukáže na účet špecifikovaný spoločnosťou Fitmee. Pri dobierke kupujúci môže využiť buď platbu v hotovosti, platbu kartou alebo cez službu viamo, pričom všetky úhrady prostredníctvom Dobierky sa spravujú príslušnými ustanovenia obchodných podmienok spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. (IČO: 31 329 217) dostupných na webe http://www.sps-sro.sk/

d) platba cez Viamo

Prevod peňazí je realizovaný rovnako ako to je v internet bankingu, pričom bližšie podmienky sú upravené na webe http://viamo.sk/sk/obchodne-podmienky/

6. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť Fitmee je oprávnená uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7. Ak je Objednávateľ v omeškaní viac ako 5 dní po splatnosti faktúry, je spoločnosť Fitmee oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou alebo elektronickou formou a je účinné okamihom jeho doručenia Objednávateľovi. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Objednávateľa. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti Fitmee nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si spoločnosť Fitmee právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami v súlade s normami práva Slovenskej republiky.

VI. Zrušenie (storno) objednávky

1. Spoločnosť Fitmee je oprávnená zrušiť objednávku, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, najmä z dôvodu nepravdivých údajov uvedených v objednávke, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazne zmenila cena distribútora/výrobcu. V prípade, ak takáto situácia nastane, kupujúci bude ihneď informovaný predávajúcim za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny a nedošlo k dohode o ďalšom postupe, bude mu táto finančná čiastka vrátená do 14 dní.

2. Spoločnosť Fitmee je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu, prípadne vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností spoločnosti Fitmee vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, nie je schopná dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na e-shope. Spoločnosť Fitmee je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

3. Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené výlučne pre Spotrebiteľa:

a) Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku, t.j. je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením Spotrebiteľa od zmluvy sa od začiatku zrušuje.

b) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak cena predaja tovaru alebo poskytnutie služby závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré spoločnosť Fitmee nemôže ovplyvniť.

c) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo je tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo ide o tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

d) Spoločnosť Fitmee je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

e) Spoločnosť Fitmee je povinná vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa so spoločnosť Fitmee na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

f) Spoločnosť Fitmee nie je povinná uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Fitmee. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Fitmee.

g) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti Fitmee bol tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť spoločnosti Fitmee poštou, spoločnosť Fitmee je povinná zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

h) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, spoločnosť Fitmee nie je povinná vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako jej je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť spoločnosti Fitmee, ibaže spoločnosť Fitmee navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

i) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Fitmee alebo osobe poverenej spoločnosťou Fitmee na prevzatie tovaru. To neplatí, ak spoločnosť Fitmee navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ňou poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

j) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, spoločnosti Fitmee odoprieť až do doby, keď spoločnosť Fitmee Spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

k) Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Fitmee alebo osobe poverenej spoločnosťou Fitmee na prevzatie tovaru.

l) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si spoločnosť Fitmee esplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.

________________________________________________________________________________

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti Fitmee s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 1835/32, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 47 435 895, DIČ: 2023897128, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60575/L, e-mail: info@little.sk, telefón: +421 919 210 270:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ________________________________________________________.

– Dátum objednania/dátum prijatia* _______________________________________________.

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* _____________________________________.

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ______________________________________________.

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ________.

– Dátum ___. ___. __________.

* Nehodiace sa prečiarknite.

________________________________________________________________________________

4. Ustanovenia upravujúce odstúpenie zmluvy určené výlučne pre Objednávateľa:

a) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spoločnosť Fitmee poruší opakovaným spôsobom povinnosti stanovené týmito VOP.

b) Objednávateľ sa zaväzuje v prípade porušenia povinností ustanovených zmluvou a týmito VOP zaplatiť spoločnosti Fitmee zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy uvedenej v objednávke tovaru, a to do 7 dní odo dňa porušenia povinností na účet spoločnosti Fitmee vedený vo Fio banke, a.s. pod IBAN: SK34 8330 0000 0020 0049 4695. Objednávateľ výslovne súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty v podobe vzniknutej pohľadávky na strane spoločnosti Fitmee v postavení veriteľa voči Objednávateľovi v postavení dlžníka.

c) Spoločnosť Fitmee je oprávnená popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením povinností Objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, t.j. zmluvná pokuta nemá žiaden vplyv na zodpovednosť za škodu, a to ani z hľadiska výšky, ani z hľadiska podmienok jej uplatnenia.

VII. Záručná doba

1. Spoločnosť Fitmee poskytuje na tovar zakúpený Spotrebiteľom záruku podľa všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike, t.j. ak nie je zákonom stanovená kratšia doba, tak záručná doba pre Spotrebiteľa je 24 mesiacov.

2. Spoločnosť Fitmee poskytuje na tovar zakúpený Objednávateľom záručnú dobu 6 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

VIII. Reklamácia

1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo emailom na reklamacie@little.sk, pričom je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu k vadám dodaného tovaru.

2. Reklamácia na viditeľné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť bezodkladne, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru.

3. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar doplnený pri prvej príležitosti.

4. Reklamácia na chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru musí byť taktiež vykonaná písomnou formou alebo emailom na reklamacie@little.sk. Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

5. Písomné reklamácie je možné doručovať spoločnosti Fitmee na adresu: Macharova 3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť Fitmee je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Fitmee nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť Fitmee môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Spotrebiteľ je povinný oznámiť spoločnosti Fitmee svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Objednávateľ je povinný oznámiť spoločnosti Fitmee všetky údaje zapísané v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri slúžiace na daňovú identifikáciu Objednávateľa.

2. Spotrebiteľ a osoba poverená Objednávateľom (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje spoločnosti Fitmee dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia spoločnosť Fitmee nemôže riadne plniť zmluvné povinnosti a preto nebude možné s Dotknutou osobou, resp. kupujúcim vstúpiť do záväzkového vzťahu. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na e-shope (www.little.sk), realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách spoločnosti Fitmee.

3. Spoločnosť Fitmee spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu Dotknutej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom e-shopu, pri registrácii na internetovom obchode www.little.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na e-shope, aby spoločnosť Fitmee spracovala a uschovávala jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti spoločnosti Fitmee týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovávala ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 ZnOOÚ, aby spoločnosť Fitmee spracúvala a uschovávala jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Spoločnosť Fitmee sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť Fitmee po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim spoločnosti Fitmee.

5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na e-shopu, ihneď po prihlásení.

6. Spoločnosť Fitmee vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť Fitmee vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti Fitmee namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

9. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

10. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách spoločnosti Fitmee. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra.

X. Súhlas s VOP

1. Kupujúci pri uzavretí a odoslaní objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu potvrdzuje spoločnosti Fitmee súhlas s týmito VOP (všeobecnými obchodnými podmienkami).

2. Spoločnosť Fitmee si vyhradzuje právo jednostranným právnym úkonom zmeniť tieto VOP, avšak tak aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd kupujúceho v súlade s normami práva Slovenskej republiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.little.sk.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi plne súhlasí, čo predstavuje prejav vôle, ktorá je slobodná, vážna, určitá a zrozumiteľná.

XI. Spory a orgány dohľadu

1. Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP, ako aj na všetky nadväzujúce právne vzťahy medzi zmluvnými stranami je daná výlučná právomoc slovenských súdov v zmysle ust.  § 37e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pričom miestna príslušnosť slovenských súdov je daná v zmysle  ust. § 85 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Strany vykonali voľbu právomoci prostredníctvom týchto VOP v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I). Zmluvné strany vykonali voľbu práva v súlade s článkom 3 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), pričom rozhodným právom je hmotnoprávna úprava Slovenskej republiky.

2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosti Fitmee so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@little.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Fitmee vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Fitmee porušila jeho práva. Ak spoločnosť Fitmee odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z. z.“), pričom týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5. Dohľad nad dodržiavaním Zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti.

6. Slovenská obchodná inšpekcia má nasledovní inšpektoráty: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa: Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27; Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1; Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra; Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1; Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, adresa: Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1; Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj adresa: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1; Inšpektorát SOI pre Košický kraj, adresa: Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1.

XII. Cookies

1. Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciach. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“

2. E-shop používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.  

3. Podľa odporúčania Európskej komisie:

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Sankcie za nesplnenie povinnosti by mal podľa zákona ukladať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Medzi sankciami a ich výškami však nie je uvedené porušenie § 55 odseku 5.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť Fitmee si vyhradzuje právo plniť záväzok voči kupujúcemu aj prostredníctvom zmluvných partnerov.

2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na www.little.sk.

Znenie zo dňa 7.5.2016.